Association of Operative Dentistry (Thailand)

รายนามคณะกรรมการ

แสดงรายนามคณะกรรมการ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช

ที่ปรึกษา

รศ.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

ที่ปรึกษา

ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

นายกสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

รศ.ดร.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวสดิ์

อุปนายก

อ.ทพญ.พนัสยา จตุรานนท์

เหรัญญิก

อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

กรรมการฝ่ายทะเบียน

ผศ.ดร.ทพ.วรรธนะ สัตตบรรณศุข

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

กรรมการฝ่ายปฏิคม

ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

รศ.ดร.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา

กรรมการ

ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

กรรมการ

ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

กรรมการ

อ.ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

กรรมการ

อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

กรรมการ

อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

เลขาธิการ

อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ