Association of Operative Dentistry (Thailand)
สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
เกี่ยวกับสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

จากการเติบโตของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับการเติบโต ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย เปลี่ยนการดำเนินการของชมรมเป็น สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการดำเนินการมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินการจัดตั้ง สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) Association of Operative Dentistry (Thailand) ได้ดำเนินการร่างระเบียบข้อบังคับสมาคม โดยอาศัยต้นแบบจาก ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมฯ และสมาคมอื่นๆ และได้มีการประชุมพิจารณาร่างระเบียบโดยกรรมการบริหารชมรมทันกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563 - 2564 และได้มีมติการประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อรับรองร่างระเบียบสมาคมฯ เพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)
ระบบงานและข้อมูล
รายการรวมลิงค์ระบบงานภายนอก ระบบงานภายในสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) และ รายการข้อมูลให้บริการที่น่าสนใจสำหรับสมาชิก และผู้เข้าชมทั่วไป

สมาชิกสมาคม

ล็อคอินสำหรับสมาชิกสมาคม

สมัครสมาชิกใหม่

สมัครสมาชิกทันตกรรมหัตถการฯ

วารสารของสมาคม

รายการวารสารของสมาคม

งานประชุมวิชาการ

แสดงข้อมูลงานประชุมวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด

รวมเอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม